Ký offline - hoàn toàn miễn phí

Các bước thực hiện

B3: Ký số

Chọn ký hợp đồng kinh tế từ phần mềm Vsign

Ký nháy

Ký góc trang

Bảng giá chứ ký số Công ty


Dịch vụ chữ ký số FPT Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm
Giá trị dịch vụ 1,660,909 2,490,000 2,824,545
Thuế VAT 10% 166,071 249,000 282,455
Tổng giá bao gồm VAT 1,827,000 2,739,000 3,107,000Tại sao chọn chúng tôi

Đây là chữ ký số có tên giám đốc, hầu hết chữ ký số trên thị trường đều không có

Bảng giá chứ ký số Cá nhân


Dịch vụ chữ ký số FPT Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm
Giá trị dịch vụ 1,089,000 1,518,000 1,287,000